PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ MICROSOFT TEAMS APLIKACE ALENKA SPOLEČNOSTI MAINSTREAM TECHNOLOGIES, S.R.O.

Informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 

Vítáme vás v Microsoft Teams aplikaci Alenka společnosti Mainstream Technologies s.r.o. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli a prostudovali tyto Podmínky používání před vstupem do aplikace a před jejím používáním.

Tyto Podmínky používání představují smlouvu mezi naší společností Mainstream Technologies s.r.o. a Vámi, která se týká nevýhradního používání aplikace Alenka a jejího obsahu. Přidáním aplikace Alenka do vašich Microsoft Teams a používáním této aplikace potvrzujete, že jste si Podmínky používání přečetli, porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi. Jestliže nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, nesmíte vstupovat do aplikace Alenka a používat její obsah.

Společnost Mainstream Technologies s.r.o. může obsah těchto podmínek průběžně upravovat a měnit. Všechny změny se stávají účinnými jejich zveřejněním na těchto stránkách, a proto byste měli tyto Podmínky používání pravidelně sledovat.

 1. Popis aplikace Alenka

Aplikace Alenka je poskytována společností Mainstream Technologies s.r.o. prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, kde Mainstream Technologies s.r.o. zveřejňuje jednotlivé online kurzy (technologie), uživatelské případy, návody a videa.

Mainstream Technologies zpřístupní uživateli aplikaci ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí obsahu tedy jednotlivých kurzů, návodů, videí, atd.

 1. Použití MS Teams aplikace Alenka

Veškeré informace poskytované v aplikaci Alenka slouží pouze pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Váš přístup k informacím a použití informací obsažených v této aplikaci podléhá těmto Podmínkám používání. Zavazujete se používat tuto aplikaci v souladu s právními předpisy a nečinit nic, co poškozuje anebo zasahuje do této aplikace, co narušuje přístup k ní, přerušuje anebo zhoršuje její fungování anebo stěžuje či brání používání této aplikace jinými uživateli. Zejména nejste oprávněni překračovat technická omezení aplikace Alenka nebo provádět zpětnou analýzu aplikace Alenka, její rekompilaci ani převod ze strojového kódu.

V případě porušení těchto omezení je společnost Mainstream Technologies s.r.o. oprávněna po Vás požadovat náhradu veškeré v souvislosti s tím vzniklé újmy a s okamžitou účinností Vám pozastavit přístup k aplikaci Alenka a jejímu obsahu.

 

Aplikace Alenka se neprodává, pouze se uděluje nevýhradní licence k jejímu užívání. Tyto Podmínky užívání Vám dávají jen určitá práva k použití aplikace Alenka a jejího obsahu. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Mainstream Technologies s.r.o.

 1. Obsah

Společnost Mainstream Technologies s.r.o. vynakládá maximální úsilí, aby obsahem aplikace Alenka byly správné a aktuální informace. Přesto společnost Mainstream Technologies s.r.o. neposkytuje žádné záruky nebo ujištění jakéhokoliv druhu vztahující se k obsahu aplikace Alenka, zejména negarantuje správnost, platnost nebo úplnost obsahu. Používáním aplikace Alenka souhlasíte s tím, že užívání aplikace a jejího obsahu je na Vaší vlastní zodpovědnosti. Zejména upozorňujeme, že návody, videa i uživatelské případy tvořící součást obsahu se mohou stát po určitou dobu zastaralé v důsledku zavedení nových aktualizací ze strany Microsoft. Společnost Mainstream Technologies s.r.o. bude s maximálním úsilím pracovat na aktuálnosti obsahu, avšak nenese zodpovědnost, pokud byla způsobena újma zastaralými informacemi v aplikaci.

V případě vzniku újmy, za kterou by odpovídala společnost Mainstream Technologies s.r.o. podle této smlouvy, je odpovědnost Mainstream Technologies s.r.o. za tuto újmu omezena pouze na přímou škodu do maximální výše 1.000,- Kč vůči jednomu uživateli. V žádném případě nemáte nárok na náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních nepřímých nebo náhodných škod. Toto omezení se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 1. Používání obsahu

Konzumovat obsah aplikace Alenka smí pouze uživatelé s platnou licencí pro tuto aplikaci. Obsah aplikace Mainstream Technologies s.r.o. je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a společnost Mainstream Technologies s.r.o. je jejich výlučným nositelem. Zneužití obsahu bude považováno za porušení těchto práv. Obsah aplikace můžete prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro své osobní užití.

Uživatelům aplikace Alenka není povoleno:

 • sdílet obsah aplikace Alenka;
 • prodávat nebo půjčovat nebo jinak zpřístupňovat tento obsah třetím stranám, včetně externích spolupracovníků Vaší firmy;
 • zveřejňovat obsah aplikace Alenka;
 • rozmnožovat tento obsah;
 • upravovat nebo jinak měnit obsah aplikace;
 • distribuovat obsah z této aplikace;
 • převést licenční oprávnění na třetí stranu;

V případě porušení těchto omezení je společnost Mainstream Technologies s.r.o. oprávněna po Vás požadovat náhradu veškeré v souvislosti s tím vzniklé újmy a s okamžitou účinností Vám pozastavit přístup k aplikaci Alenka a jejímu obsahu.

 1. Soukromí

Společnost Mainstream Technologies s.r.o. respektuje soukromí uživatelů této aplikace. Prosíme, přečtěte si pravidla pro Ochranu soukromí společnosti Mainstream Technologies s.r.o., které vysvětlují práva a povinnosti uživatelů a to, kdy smíme používat osobní údaje v souvislosti s Vaším používáním této MS Teams aplikace.

 1. Rozhodné právo a oddělitelnost

Tato smlouva se řídí českým právem. K projednání veškerých sporů souvisejících s touto smlouvou a užíváním aplikace Alenka včetně jejího obsahu jsou příslušné české soudy, přičemž místně příslušným je obecný soud Mainstream Technologies s.r.o.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě případné mezery.

 1. Data o společnosti Mainstream Technologies s.r.o.

Společnost Mainstream Technologies, s.r.o., IČO: 27404978, Spisová značka: C 110101 vedená u Městského soudu v Praze, Sídlo: Na strži 2097/63, Krč, 140 00 je provozovatelem Microsoft Teams aplikace Alenka.

Datum poslední aktualizace: Duben 2020