Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016

 Společnost Mainstream Technologies, s.r.o., IČO: 27404978, Spisová značka:C 110101 vedená u Městského soudu v Praze,  Sídlo: – Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jako „správce“) zpracovává Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových, tištěných sdělení, případně služeb direkt marketingu. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny. Dále v souvislosti s poskytováním konkrétních softwarových služeb  kde je rozsah a účel zpracovávaných údajů vždy zřetelně vyjádřen v jednotlivě udělených souhlasech, bude zpracovávat  zejména tyto údaje:  jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresa bydliště nebo adresa provozovny, číslo bankovního účtu, datum narození, rodné číslo, ičo.

Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje v postavení zpracovatele pro jednotlivé správce osobních údajů, když pokud požadujete informace o rozsahu a způsobu zpracování těchto údajů obraťte se nejprve na Vašeho správce osobních údajů ke sdělení informace, zda tyto informace jako zpracovatel o Vás zpracováváme. Takové zpracování je pak vždy prováděno v nezbytném rozsahu pro výkon činnosti správce a v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

 

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely, výkonu jeho činnosti zejména:

  • jednotlivé softwarové aplikace
  •  marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb,
  • soubory cookie.  Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, vylepšení funkcionality stánky k usnadnění nových služeb, neužíváme je ke sběru osobních informací, content marketingu a jiného využívání či předání třetím osobám.
  • a to vždy v rozsahu buď zákonného zmocnění, pověření správcem Vašich osobních údajů, či rozsahu Vámi výslovně uděleného souhlasu.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 Právním základem zpracování jsou:

  • zákonné zmocnění
  • ověření správcem osobních údajů
  • Váš souhlas

 skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů, ke kterým jsou osobní údaje poskytovány,  vedení účetnictví,  marketing, nebo odběr newsletterů,  jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

 

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem zpracování: 

  • u  software či služeb po dobu užívání služby,
  • u zpracování osobních údajů po dobu uloženou zákony ČR (zejména zákonem o účetnictví),
  • u přímého marketingu, po dobu 3 let od doby udělení souhlasu pokud tento souhlas neodvoláte.

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@maistream.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

POZOR pokud je odvolán souhlas ohledně zpracování osobních údajů u aplikace, může se stát v případě, že aplikace Vaše osobní či identifikační údaje potřebuje ke své funkcionalitě, že aplikace nebude nadále přístupná.

 

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a techničtí a v případě přímého marketingu i marketingoví poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Pokud jde o příjemce osobních údajů – vedle uvedených osob mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, ale to pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud).

 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: info@maistream.cz či písemně na adrese sídla správce (Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. Máte právo na výmaz v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, pokud tak ukládá právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.

 

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely, poskytování služeb, či přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem klientské zóny, či přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

 

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nemusí Vám být konkrétní aplikace zpřístupněna a nebudeme moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete.

V případě zákonného zmocnění u výkonu naší činnosti nemáte možnost souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odepřít, ale stále jsme připraveni Vám poskytnout co nejširší spolupráci tak, aby bylo zabráněno zneužití Vašich osobních údajů a poskytnout Vám informace o rozsahu a obsahu zpracovávaných informací o Vaší osobě.